Stories

กำไลข้อมือพลอยนพเก้า

กำไลพลอยนพเก้า ออกแบบมาด้วยแนวความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แต่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเอาไว้ โดย KitiRin เลือกใช้พลอยนพเก้า ทั้งทรงกลม ทรงรี ทรงเหลี่ยม และ ทรงหยดน้ำ ลงบนตัวเรือนทองที่ออกแบบเป็นโซ่ที่เชื่อมระหว่างความเป็นอดีต และ ความเป็นปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน ก็เชื่อมระหว่างความเป็นไทยดั้งเดิม และความเป็นไทยร่วมสมัยที่มีความเป็นสากล ผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว